Poskytované služby

Advokátska kancelária m2legal poskytuje právne služby najmä v oblasti:


 1. Občianske právo


  poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie klientov v občianskoprávnych vzťahoch vzniknutých z právnych úkonov alebo z iných skutočností s ktorými zákon vznik týchto vzťahov spája. Konkrétne sa jedná najmä o poradenstvo a zastupovanie:

  -pri ochrane osobnosti, vrátane práva na primerané zadosťučinenie, resp. náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch,
  -pri ochrane vlastníckeho práva vrátane susedských sporov,
  -v zodpovednostných vzťahoch, vrátane bezdôvodného obohatenia,
  -pri všetkých druhoch zmlúv upravených zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  -poradenstvo v prípade dedičských vecí.


  V rámci občianskoprávnych vzťahov poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie taktiež v oblasti rodinného práva a pracovného práva. Konkrétne sa jedná najmä o poradenstvo a zastupovanie:

  -pri rozvode manželstva a úprave práv a povinností k maloletým deťom,
  -v otázkach výživného,
  -pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vrátane návrhov na jeho zrušenie a vyporiadanie za trvania manželstva,
  -pri pracovnoprávnych sporoch,
  -pri skončení pracovného pomeru,
  -pri zodpovednostných vzťahoch v pracovnom práve


 2. Obchodné právo


  poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie klientov v obchodnoprávnych záväzkových vzťahoch vzniknutých medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, vzniknutých z právnych titulov vymedzených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ako aj v prípade, ak si zmluvné strany dohodnú, že na ich záväzkový vzťah sa budú aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka. Konkrétne sa jedná najmä o poradenstvo a zastupovanie:

  -pri založení a vzniku obchodnej spoločnosti, vrátane všetkých súvisiacich úkonoch ako je pomoc pri výbere právnej formy a predmetov činnosti spoločnosti, vypracovanie zakladajúcich dokumentov, získanie živnostenského oprávnenia, registrácia spoločnosti v Obchodnom registri,
  -pri zmenách v štruktúre obchodnej spoločnosti vrátane vypracovania potrebných dokumentov a registrácia zmeny v Obchodnom registri,
  -pri zániku spoločnosti,
  -pri vypracovaní všetkých zmluvných tipov upravených Obchodným zákonníkom,
  -pri zodpovednostných vzťahoch v obchodnom práve.
  Taktiež poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie klientov pri založení a vzniku obchodnej spoločnosti na území Cyperskej republiky, vrátane obchodných, zmluvných, podnikových, bankových a finančných aspektov, ako aj úspešného vymáhania dlhov, fúzií a akvizícií, arbitrážneho riešenia sporov a komplexnej reštrukturalizácie spoločností v zmysle cyperských právnych noriem.


 3. Trestné právo


  poskytujeme obhajobu klientov v trestnom konaní . Obhajujeme záujmy našich klientov s dôrazom na to, aby v trestnom konaní boli náležite a včas objasnené skutočnosti svedčiace v ich prospech v súlade s predpismi trestného práva.


 4. Právo sociálneho zabezpečenia


  poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie klientov v otázkach práva sociálneho zabezpečenia. Analyzujeme poistné a dávkové vzťahy v rámci nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti, úrazového a zdravotného poistenia. Právo sociálneho zabezpečenia a právo na sociálne zabezpečenie patria do komplexu ľudských práv a základných slobôd, ktoré ustanovujú jednak medzinárodné zmluvy a jednak Ústava Slovenskej republiky.


 5. Správne právo


  poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie klientov v jednotlivých vzťahoch vzniknutých v oblasti verejnej správy, obsiahnutých v príslušných administratívnoprávnych normách. Konkrétne sa jedná najmä o poradenstvo a zastupovanie:

  -vo veciach práv a povinností v oblasti správneho práva najmä vo vzťahu fyzická resp. právnická osoba a správny orgán,
  -vo veciach podávania žiadostí, sťažností, odvolaní, rozkladov voči rozhodnutiam správnych orgánov,
  -zastupovanie v stavebnom konaní, v konaní podľa zákona o priestupkoch a iných predpisov správneho práva,
  -zastupovanie pred súdmi v rámci správneho súdnictva.


 6. Zmluvy


  naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom právne poradenstvo pri zmluvnom zabezpečení realizácie akejkoľvek transakcie dovolenej právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane zastupovania pri kontraktačnom procese. Konkrétny zmluvný typ a formuláciu jeho ustanovení odporúčame klientom vždy s ohľadom na komplexnú právnu ochranu ich záujmov.

 7. Námorné právo


  v spolupráci s cyperskou advokátskou kanceláriou poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie klientov v oblasti práv a povinností fyzických a právnických osôb súvisiacich s prevádzkou námorných lodí a námorných rekreačných plavidiel. Konkrétne sa jedná najmä o poradenstvo a zastupovanie:

  -pri registrácii lodí a jácht na súkromné i komerčné využitie,
  -pri výbere jurisdikcie najvhodnejšej na registráciu plavidla konkrétneho klienta,
  -pri orientácií sa v príslušných zákonoch krajiny registrácie a zabezpečení všetkých potrebných formalít registrácie,
  -pri vybavovaní záležitostí vyplývajúcich z nehôd, poistenia, nárokov posádky.


Prečo práve my?Naším cieľom je byť klientom silným a dôveryhodným partnerom, pomáhať klientom uplatňovať ich práva a právom chránené záujmy, tak v konaní pred súdmi ako aj inými orgánmi verejnej moci. V súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zastupujeme našich klientov pred súdmi, poskytujeme im obhajobu v trestných konaniach, poskytujeme právne rady z oblastí verejného i súkromného práva, spisujeme listiny o právnych úkonoch, spracúvame právne rozbory, autorizujeme zmluvy o prevode nehnuteľností vykonávame zaručenú konverziu listín do elektronickej podoby a vykonávame ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Našou snahou je poskytovanie individuálnych riešení, neustály odborný rast a posilňovanie tímovej spolupráce.

Čo od nás môžete očakávať

 • Obchodné právo
  Všeobecné informácie

  - Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a ich likvidácia
  - Úprava vnútorných vzťahov v rámci spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie konateľa, úprava vzťahov medzi spoločníkmi a obchodnou spoločnosťou i medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom
  - Registrácie do Registra partnerov verejného sektora
  ...