Ochrana osobných údajov

  Podmienky ochrany súkromia


  Vážení klienti, v týchto podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov Advokátskou kanceláriou M2 Legal s.r.o., podľa ustanovení článkov 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako "GDPR") a podľa ustanovení § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"). Tieto podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky dotknuté osoby, o ktorých spracúvame osobné údaje pri vykonaní našej činnosti. V súlade so zásadou transparentnosti, nižšie poskytujeme základné informácie o spracúvaní osobných údajov.

  Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?


  Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Advokátska kancelária M2 Legal s.r.o., so sídlom Zvolenská 4014/31, 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 53 057 368 (ďalej len ako "Advokátska kancelária" alebo "my"). Naše postavenie upravuje najmä zákon č. 586/2003 Z.z., o advokácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o advokácii").

  Prečo spracúvame osobné údaje?


  Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní plniť povinnosti, ciele a úlohy, ktoré nám vyplývajú:

  1. - zo všeobecne záväzných právnych predpisov
  2. - z našich stavovských predpisov a úloh, ktoré máme plniť
  3. - z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme
  4. - zo zmluvných vzťahov.

  Aké Vaše osobné údaje spracúvame ?


  Na účely poskytovania právnych služieb spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

  1. - Základné identifikačne údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého/ prechodného pobytu, štátna príslušnosť, osobný stav
  2. - Kontaktné a iné údaje - telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu, číslo dokladu totožnosti
  3. - Informácie o využití služieb - aké služby ste u nás mali v minulosti
  4. - Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu,

  Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú ?


  Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v zmluve o právnej pomoci, plnomocenstve na zastupovanie, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať príp. zo súdov či účastníkov súdnych a iných konaní.

  Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?


  Osobné údaje spracúvame na účely poskytovania právnych služieb v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii, prípadne individuálne dohodnutné iné služby ako služby poskytované podľa zákona o advokácii (napr. zápis do Registra partnerov verejného sektora).

  Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?


  Vaše osobné údaje sa snažíme neposkytovať ďalším príjemcom, ak to nie je nevyhnutné. Vaše osobné údaje však v závislosti na účeloch spracúvania a okolnostiach konkrétneho prípadu poskytujeme v nevyhnutnej miere napr.:

  1. - Členom orgánov Slovenskej advokátskej komory pri plnení jej úloh
  2. - Iným advokátom alebo advokátskym koncipientom pri plnení našich úloh (napr. pri substitučnom zastúpení)
  3. - Účtovným, mzdovým alebo audítorským spoločnostiam pri plnení našich zákonných povinností (najmä v súvislosti s personalistikou, mzdami, daňami a účtovníctvom)
  4. - Bankám a platobným spoločnostiam, u ktorých máme vedené účty
  5. - Poskytovateľom štandardného kancelárskeho softvérového vybavenia
  6. - Poskytovateľom správy IT zariadení a infraštruktúry
  7. - Iným poskytovateľom softvérového vybavenia
  8. - Poskytovateľom serverového úložiska
  9. - Orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo iným orgánom pri plnení ich úloh (vždy však preveríme, čí máme povinnosť údaje poskytnúť)
  10. - Príjemcom v súvislosti s elektronickou komunikáciou so štátnou správou (e-government) a konverziou.


  Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?


  Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Súhlas ste udelili našej spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

  Vyššie uvedené predstavujú všeobecné doby uchovávania osobných údajov. V skutočnosti však bežne dochádza k tomu, že v konkrétnom prípade vyhodnotíme dosiahnutie účelu vo vzťahu k určitým osobným údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb uchovávania. V takom prípade prestaneme spracúvať osobné údaje na dané účely ešte skôr.

  Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?  "Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR, ako sú vysvetlené vyššie."

  Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom elektronickej, písomnej alebo osobnej žiadosti.

  GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska predmetnej právnej úpravy. Ako dotknutá osoba máte najmä:

  1. - Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov
  2. - Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje
  3. - Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR
  4. - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR
  5. - Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR
  6. - Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR
  7. - Právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní podľa čl. 22 GDPR.
  8. - Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

  Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje naše administratívne náklady alebo ju odmietnuť.

  Ako používame súbory cookies?


  Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre "...technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete." V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš "cookies" súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

  Kde môžete práva uplatniť?


  Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 907 300 528, poslaním emailu na adresu: info@m2legal.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla našej spoločnosti.

  Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?


  Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

  Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov ?


  Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať písomným, vlastnoručne podpísaným vyhlásením doručeným do sídla našej spoločnosti.

  Zmena podmienok ochrany súkromia


  Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu.

  V Martine 2020

  Advokátska kancelária M2 Legal s. r. o.

Čo od nás môžete očakávať

 • Obchodné právo
  Všeobecné informácie

  - Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a ich likvidácia
  - Úprava vnútorných vzťahov v rámci spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie konateľa, úprava vzťahov medzi spoločníkmi a obchodnou spoločnosťou i medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom
  - Registrácie do Registra partnerov verejného sektora
  ...