O nás


Advokátska kancelária M2 Legal s. r. o. je od svojho vzniku budovaná na tímovej spolupráci odborníkov poskytujúcich právne služby v rôznych právnych odvetviach. Pri posudzovaní jednotlivých prípadov najmä právnických osôb, berieme do úvahy, okrem právneho hľadiska, aj hľadisko daňové resp. účtovné. V prípadoch klientov, ktorí sú fyzickými osobami sa rovnako zaoberáme právnymi dopadmi na celkovú životnú situáciu klienta, majúc na zreteli individuálne skutkové okolnosti každého jedného prípadu.


Spolupracujeme s cyperskou advokátskou kanceláriou Sonia Ajini & CO LLC, ktorá poskytuje právne služby v oblasti práva obchodných spoločností (nie len pri založení obchodnej spoločnosti, ale aj následne počas ďalšieho "životného cyklu" spoločnosti), práva nehnuteľností, práva duševného vlastníctva, imigračného práva, arbitráže, trestného a civilného práva, správneho práva, európskeho práva a medzinárodného práva súkromného. Okrem uvedených právnych oblastí sa spolupracujúca advokátska kancelária venuje najmä námornému právu a všetkým k nemu pripojeným odvetviam práva (viac na www.ajini.law).

V oblasti trestného práva spolupracujeme s advokátskou kanceláriou JUDr. Martina Zuberca, ktorý sa v rámci výkonu advokácie dlhodobo zameriava, tak na obhajobu klientov v trestných veciach, ako aj na zastupovanie poškodených vo všetkých štádiách trestného konania.

Ciele


Naším cieľom je byť klientom silným a dôveryhodným partnerom, pomáhať klientom uplatňovať ich práva a právom chránené záujmy, tak v konaní pred súdmi ako aj inými orgánmi verejnej moci. V súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zastupujeme našich klientov pred súdmi, poskytujeme im obhajobu v trestných konaniach, poskytujeme právne rady z oblastí verejného i súkromného práva, spisujeme listiny o právnych úkonoch, spracúvame právne rozbory, autorizujeme zmluvy o prevode nehnuteľností vykonávame zaručenú konverziu listín do elektronickej podoby a vykonávame ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Našou snahou je poskytovanie individuálnych riešení, neustály odborný rast a posilňovanie tímovej spolupráce.

Čo od nás môžete očakávať

 • Obchodné právo
  Všeobecné informácie

  - Zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach a ich likvidácia
  - Úprava vnútorných vzťahov v rámci spoločnosti, zmluvy o výkone funkcie konateľa, úprava vzťahov medzi spoločníkmi a obchodnou spoločnosťou i medzi jednotlivými spoločníkmi navzájom
  - Registrácie do Registra partnerov verejného sektora
  ...